بخشی از کارگاه هوش هیجانی

بخشی از کارگاه هوش هیجانی که در مورد اسناد صحبت شد و مصادف شد با جشن تولد یکی از شرکت کنندگان

 

هوش هیجانی-۲۰۱۶-۱-۱۰-۱۴-۱۴-۵۶

EQ

هوش هیجانی – مدیریت زندگی

در این کارگاه ، مدیریت هیجان ها چه مثبت و چه منفی را خواهید آموخت و مدیریت بهینه رابطه، نتیجه نهایی خواهد بود.

  • شناخت هیجان ها خود و دیگران اولین گام
  • شناخت ادبیات تفکر خود و دیگران
  • تغییر احساس از طریق تغییر فکر
  •  شناخت هیجان های دیگران
  • آشنایی با انتظارات نامعقول – ارائه شده توسط آلبرت اِلیس
  • آگاهی هیجانی
  • ارتباط آگاهانه