در این صفحه، ویدئوهایی از اتفاقات و جاذبه های اردبیل قرار داده می شود.

اگر مایل هستید که ویدیوی ارسالی شما در این صفحه قرار بگیرد؛ ویدیوی خود را بدون حضور فرد خاصی و بدون صحبت تهیه کرده و ارسال دارید تا به نام خود شما در این صفحه قرار گیرد.