مهرپرواز
سید کاظم موسوی کلان ۷۷۱۳۴۴۴-۰۴۵۱

همای ایران
اصغر علی عباسی ۲۲۲۳۳۲۳۳-۰۴۵۱-۲۲۲۴۷۹۱۴

شیخ صفی اردبیل
حیدر پهلوان زاده ۷۷۲۷۷۲۲ و ۷۷۲۸۱۴۱ (۴۵۱)

آذر گشت سبلان
. ۰۴۵۱-۲۲۳۱۱۷۶-۲۲۶۰۴۰۴

آرتاویل گشت
. ۰۴۵۱-۳۳۶۳۳۰۲-۳۳۶۳۳۳۴

ارس سیر آسمان
. ۰۴۵۱-۲۲۵۱۵۲۵-۲۲۳۲۲۴۴-۲۲۳۴۵۵۵

بهنام گشت ارتا
. ۰۴۵۱-۳۳۳۴۴۳۱

جوان سیر ایثار
. ۰۴۵۱-۸۸۱۶۶۹۲

دالیا
. ۰۴۵۱-۳۳۶۶۶۹۰

دیناتور
. ۰۴۵۱-۲۲۶۰۵۲۶

رحمان گشت
. ۰۴۵۱-۴۴۴۵۲۴۹

رحیل اردبیل
. ۰۴۵۱-۴۴۶۵۳۸۸-۹

رضوان گشت
. ۰۴۵۱-۳۳۶۵۱۲۴-۶

ستاره همای اردبیل
. ۰۴۵۱-۲۲۴۸۴۰۰

شاد پرواز
. ۰۴۵۱-۳۳۳۰۱۸۰