اردبیل شهری بسیار سنتی است و همواره پایبند سننی بوده که بر آن دوران حاکم بوده و به همین دلیل آن را شهر مقدس نامیده اند